Làm thế nào để tôi kiểm tra chính sách bảo hành sản phẩm?

 

Bạn có thể kiểm tra điều kiện bảo hành sản phẩm tại trang sản phẩm, trong mục mô tả sản phẩm đối với các sản phẩm nằm trong danh sách được bảo hành. Trong phần mô tả, chúng tôi sẽ cho bạn biết về điều kiện bảo hành sản phẩm cũng như thời hạn bảo hành.

Ngay khi bạn nhận được sản phẩm, bạn sẽ tìm thấy phiếu bảo hành bên trong kiện hàng.