Nếu CHIPVN giao hàng mà tôi không có ở nhà thì sao?

 

Nếu chúng tôi giao hàng nhưng bạn không tiện nhận, bạn vui lòng sắp xếp một ngày giao hàng khác với nhân viên giao hàng.